Het BetaBalie Estafettestokje

Alle debatten, lezingen en activiteiten van BetaBalie zijn afzonderlijk te bezoeken. Er is geen voorkennis van andere bijeenkomsten nodig. Maar er zit wel een lijn en verband in de activiteiten.

Het Estafettestokje bevat voor iedere spreker een vraag van de vorige spreker, of een dilemma, gedachte, hersenkraker of gedachtenspinsel waarop een volgende spreker verder kan. De Lange lijn begon op 9 september met de vragen voor het najaar:

  • Hoe ga je om met de wetenschappelijke onzekerheden over de klimaatverandering in de politieke besluitvorming?
  • Hoe krijg je politiek en burgers betrokken bij een niet-urgent voelend maar wel sluipende opgave als klimaatverandering?
  • Hoe maak je politieke keuzes? Zijn het of/of-vraagstukken of gaat het om en+en-oplossingen?
  • Klimaatadaptatie is een opgave met vele belangen en voor vele actoren; alleen in samenhang en samenspraak kom je tot oplossingen. Maar hoe geef je die samenwerking vorm?

Uit de bijeenkomst over zeespiegelstijging bleek de noodzaak tot regionaal, op kleine schaal bekijken van de opgave. Een globaal beeld kent vele regionale verschillen, dus een grote varieteit aan oplossingen. Meer lokale gegevens zijn nodig om de juiste oplossing aan te dragen.

21 oktober kwamen de effecten van de verandering van het klimaat op de gezondheid in Nederland aan de orde. Dilemma dat benoemd werd tijdens het debat is de afweging tussen mitigerende maatregelen (minder CO2 produceren) en adaptieve maatregelen (een koelere buitenruimte). Welke afweging moet je dan maken?

Als richting voor een antwoord op de betrokkenheid en het samenbrengen van actoren kan de TEEB-tool een middel zijn.

IMG_6242

Reacties